Bokomtaler

Det store skolespranget

“Det er en fantastisk interessant og klartenkt bok, som garantert vil få deg til å tenke noen nye tanker om hvordan skolen fungerer og hvordan vi kan organisere den.”

Det store skolespranget - Alexander Meyer

Meyer, som selv er lærer, har levert et viktig og tankevekkende bidrag til den norske skoledebatten. Gjennom sylskarp analyse peker han på grunnleggende selvmotsigelser i norsk skolepolitikk. Alle skolepolitikere burde lytte mer til lærerne, og en god start er å lese Det store skolespranget.

David Åkredalen Løvbrek – leder av Norsk Lektorlag i Oslo

Et paradigmeskifte i skolen

I Norge er det opplæringsrett- og plikt for alle barn og unge. For de aller fleste sin del er det skolen som ivaretar den obligatoriske opplæringen. Uten opplæringsplikten er det ikke mulig for skolen å utføre mange av sine sentrale oppgaver. Det store skolespranget utfordrer ikke det obligatoriske prinsippet skolen er bygget på, men den viser hvordan opplæringstvangen skaper store utfordringer i skoler og klasserom og følgelig også står i veien for de samme oppgavene den obligatoriske opplæringen er ment å løse. Dette har vært skolens uløselige dilemma. Til nå.

Det store skolespranget løser utfordringene som opplæringstvangen skaper i skolen på en overbevisende måte, men uten å bryte med prinsippet om obligatorisk opplæring. Bokens undertittel lover mer læring, mening, mestring og innsats. Jeg kunne tilføyd mer disiplin og læringsglede, mindre mobbing og forstyrrelser og en lang rekke andre fordeler. Men ikke stol på mine ord. Les boken selv! Jeg er overbevist om at den vil forandre hvordan du ser på både skole og opplæring.

Jens Rindal, rektor Valdres folkehøgskole

Alexander Meyers ‘Det store skolespranget’ er en av de viktigste bøkene som har blitt skrevet om norsk skole. Meyer påpeker at skolen er tvungen, og viser hvordan dette systematisk underkommuniseres både i skoleverket og i skoleforskningen. Det gir oss farlige blindflekker, for tvangen har store konsekvenser for motivasjon, læring og tillit, og er en nøkkel til å forstå maktesløsheten mange lærere og elever opplever. Meyer viser oss skolen uten disse blindflekkene. I tillegg til å ha et skarpt blikk for hva som foregår i skolen, viser han en ektefølt omsorg for både lærere og elever i de konkrete rådene han gir for hvordan vi kan skape en sunnere og mer fokusert hverdag i norsk skole.

Ole Martin Moen; filosof og professor i etikk ved OsloMet

Jeg har lest denne boken med stor interesse. Meyer foretar en analyse av skolesamfunnet og undervisningspremissene, der han legger stor vekt på barns motivasjon for læring. Hans skisse av Skolen 2.0 som et virkemiddel til å arbeide MED elevenes motivasjon, heller enn MOT den, er et interessant og fruktbart innspill i skoledebatten.

Den fortjener å bli lest og diskutert i alle fora der skole og læring er viktig.

Jo Clausen, psykolog og spesialist i klinisk psykologi, NPF

Jeg har lest boka med stor interesse og begeistring. Fantastisk bra. Skarp analyse av dagens situasjon, genial tenkning ”utenfor boksen”, overbevisende argumentasjon, helheten i skolens samfunnsoppdrag flott ivaretatt.

Ole Briseid, tidligere byråsjef i Utdanningsdepartementet og internasjonal skolediplomat

Det jeg liker særlig godt med boka, foruten en ny vinkling rundt årsakene til systemutfordringene i skolen, er at forfatteren ikke nøyer seg med å beskrive utfordringene og peke på hva som må endres. Meyer skriver også konkret om hvordan utfordringene løses: Skolen 2.0.

Etter min mening skriver Meyer godt og gjenkjennelig om utfordringer og problemstillinger jeg ofte har kjent på i klasserommet. Hvordan kan vi sørge for at alle elever opplever mestring og glede gjennom skoledagen? Hvordan kan vi skape en skole hvor alle (forhåpentligvis) elever trives og ønsker å være? Hvordan kan vi møte avmaktsfølelsen mange lærere kjenner på, når vi opplever å ikke ha reell myndighet i eget klasserom?

Først må vi innse og erkjenne hva dagens skolesystem faktisk kommuniserer. Deretter må vi se konsekvensene dette medfører, for elever og lærere. Først da kan vi skape endringer som får betydning, og et skolesystem hvor alle kan blomstre, utvikle seg og trives – som individ og som en aktiv deltaker i et demokratisk fellesskap.

Linn Theres Myrvold, lærer og hovedtillitsvalgt i Østre Toten kommune.

I vårt land har det aldri har vært publisert noe lignende om skoleutvikling. Innholdet er preget av muligheter for en annerledes organisering av læring i skolehverdagen. Modellen gir klare utfordringer til elevenes mestring av læring og elevenes mening med læring. Dette er perspektiver på skolen som kan gi innovasjon for lavere frafall med relevant tilpasset opplæring og inkludering. Jeg håper boken vil skape debatt om skolens organisering av innhold og arbeidsmåter.

Halvor Bjørnsrud, professor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

Det store skolespranget tar opp i seg det som Overordnet del-verdier og prinsipper for grunnopplæringen og fagplanene utfordrer oss på. Livet og fagene i skolen skal henge sammen. Elevene går ikke på skolen for å lære å gå på skolen, men for å lære og mestre livene sine. Det store skolespranget tegner opp en ny måte å organisere skolen på som illustrerer hvordan skolen kan komme på linje med og også støtte elevenes egne og høyst individuelle livs- og læringsprosjekter, men uten å gå på akkord med eller å endre noe ved skolens eksisterende mandat. Ideene i Det store skolespranget er definitivt noe som fortjener å prøves ut i virkeligheten.

Jeg gleder meg til å følge dette videre.

Anna-Merete Brusletten, kommunalsjef Oppvekst og kultur, Nord-Aurdal kommune

Meyer skriver frem en ny giv i norsk skole, drevet frem av dem “på gulvet”, av rektor, lærere og elever som sammen danner et verksted for fornyelse av skolen. Han beskriver en verden fri fra fjerne ledere, byråkratiske styringsdokumenter og skjematenkning. Han skritter ut en vei forbi kjedsomhet og til læringsglede, forbi manipulative teknikker og til autentiske relasjoner, forbi skjematiske intervensjoner til det spontane engasjement som kan skapes rundt aktivitetene i klasserommet. […] Så går han kraftfullt, oppfinnsomt og skapende i gang med å utforme skolen 2.0 som en praksis for frivillighet og læringsglede. Han gir til beste fortellinger og dialoger om egen og andres praksis, og gode resonnementer fyller resten av boken. Det er interessant og givende lesning for en som har tilbrakt sin tid i akademia, men som gjerne kikker inn i det levende kaos som hersker i et klasserom der lærere og elever skaper et verksted for kunnskap og klokskap.  […]  Boken gir håp om en skole som nå samler seg om den kunnskap og visdom som finnes innenfor dens egne vegger, åpen mot den ytre og indre verden.
Utdrag av anmeldelse i fagbladet Bedre Skole nr.1 2021 (anmelder: Lars Løvlie, professor emeritus i pedagogisk filosofi)

Meyers bok øker vår bevissthet om hva elevene reelt skal kunne bestemme selv og hva de skal gjøre fordi voksne bestemmer at de skal gjøre det. Om jeg anbefaler boka? Selvsagt.

Bjørn Bolstad, seniorrådgiver ved Universitetet i Oslo (avdeling for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen)

Alexander Meyer har skrevet en meget interessant og tankevekkende bok om skolen 2.0. I løpet tre år har han grublet seg fram til en skolemodell som han mener vil løse mange av dagens utfordringer i skolen uten å forandre skolens mandat eller revidere gjeldende læreplaner. Boken er verdt å lese for alle som er opptatt av elevtrivsel og – motivasjon, skoleledelse og skoleutvikling.

Omar Mekki, daglig leder for Guttas Campus

Det er en fantastisk interessant og klartenkt bok, som garantert vil få deg til å tenke noen nye tanker om hvordan skolen fungerer og hvordan vi kan organisere den.

De fleste virkelig gode ideer etterlater oss med en slags følelse av “selvsagt, sånn er det jo, det er en god forklaring”, samtidig som vi aldri hadde tenkt på det på akkurat denne måten. Meyers beskrivelse av dagens skolemodell og dens indre motsetninger, er både opplysende og innlysende på akkurat denne måten. Jeg håper dette er innsikter som mange oppsøker, siden de er nå lett tilgjengelige gjennom denne lille boken. Hvis man er opptatt av skolen og dens fremtid, så finnes det egentlig ingen god unnskyldning for å ikke umiddelbart anskaffe seg og lese denne boken.

Lars Sandåker, lærer, skoleblogger og produsent av podcasten Lars og Pål

Alexander Meyer presenterer i boken «Det store skolespranget» en måte å organisere skoledagen på som kan vise seg å være en veldig god løsning på mange av de utfordringene vi har i dagens skole. Jeg tror at hvis vi hadde bygget skolen på nytt i dag, kunne denne modellen vært en spennende løsning og løst mange av dagens utfordringer. Jeg er klar for det første treårige prosjektet i den ungdomsskolen jeg jobber.

Bjørn Amund Øverseth, ungdomsskolelærer, Nord-Aurdal

Alexander Meyers bok er veldig interessant. Den behandler komplekse utfordringer i skolen på en balansert og kunnskapsrik måte, og presenterer et spennende forslag til en ny skolemodell. Modell 2.0 ser ut til å ha mange oppsiktsvekkende fordeler ved seg. Jeg håper boka blir lest av mange skoleeiere og skoleledere, og at noen ønsker og tør å teste den ut.

Egil Weider Hartberg, Prosjektleder – Høgskolen i Innlandet

Endeleg nokon som har sett ord på bakenforliggande årsaker til min tilbakevendande frustrasjon som lærar, og som kjem med forslag til korleis vi kan løyse dette praktisk i skulekvardagen. Kvifor ikkje prøve noko nytt? Dette er ei skule eg ville jobba på!

Aud Irene Lyseng, lektor og logoped, PPT Valdres

Jeg anbefaler boka! Det er et bemerkelsesverdig dokument, modig og velfundert. Etter å ha lest den får man følelsen av at mye skolepolitikk og -forskning er som diskusjoner om felger, lakk og interiør, mens Alexander Meyer åpner panseret og viser oss at bilen mangler motor.

Martin Thaulow, lektor, Trøndelag